ʜàɴɢ ɢɪả

Tʀ.ùᴍ ʜàɴɢ ɢɪả ᴄʜɪ 20 ᴛỷ đồɴɢ để ‘đɪềᴜ’ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ ʟĩɴʜ 8 ɴăᴍ ᴛ.ù

Bị ᴄáᴏ Tʀầɴ Tʀí Mãɴʜ, ɴɢườɪ ᴄó ý địɴʜ ‘đɪềᴜ’ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ ᴠừᴀ ʙị ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ 8 ɴăᴍ ᴛ.ù ᴠề ᴛộɪ sảɴ xᴜấᴛ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ʜàɴɢ ɢɪả.

Bị ᴄáᴏ Mãɴʜ ᴛʀướᴄ ᴠàɴʜ ᴍóɴɢ ɴɢựᴀ (Ảɴʜ: ʜǫ).

Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ xéᴛ xử, ᴄʜɪềᴜ 4/11, TAND ᴛỉɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Tʀí Mãɴʜ (42 ᴛᴜổɪ) 8 ɴăᴍ ᴛ.ù, Hồɴɢ Mỹ Tʜɪ (38 ᴛᴜổɪ, ᴠợ Mãɴʜ) 7 ɴăᴍ ᴛ.ù.

Cáᴄ đồɴɢ ᴘʜạᴍ: Cʜᴜ Đìɴʜ Tʜɪệɴ Tʀí (30 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ TPHCM – ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ Gɪᴀ Tʜịɴʜ) ʙị ᴛᴜʏêɴ 2 ɴăᴍ ᴛ.ù; Nɢᴜʏễɴ Văɴ Có (28 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ Cʜâᴜ Tʜàɴʜ, ᴛỉɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ) ʟĩɴʜ 2 ɴăᴍ ᴛ.ù; Tʀầɴ Kỳ Nᴀᴍ (38 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ TP Cʜâᴜ Đốᴄ, ᴛỉɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ – Nʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜᴏ ɴʜớᴛ ᴄủᴀ Mãɴʜ) ʙị ᴛᴜʏêɴ 1 ɴăᴍ 6 ᴛʜáɴɢ ᴛ.ù, ᴄùɴɢ ᴠề ᴛộɪ sảɴ xᴜấᴛ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ʜàɴɢ ɢɪả.

Tʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ɴăᴍ 2018, Mãɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴛʏ TNHH TM-SX Gɪᴀ Tʜịɴʜ (ɢọɪ ᴛắᴛ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ Gɪᴀ Tʜịɴʜ), ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ᴠà ᴅầᴜ ɴʜớᴛ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.  Côɴɢ ᴛʏ ᴅᴏ Mãɴʜ ʟàᴍ ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴄòɴ ᴠợ ᴀɴʜ ᴛᴀ đɪềᴜ ʜàɴʜ, ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴʜậɴ ʜàɴɢ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ, ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ ᴍᴜᴀ ʙáɴ.

Qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, Mãɴʜ ᴛʜấʏ ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ Hᴏɴᴅᴀ, Yᴀᴍᴀʜᴀ ᴠà ᴅầᴜ ɴʜớᴛ Cᴀsᴛʀᴏʟ, Kᴜʙᴏᴛᴀ, Sʜᴇʟʟ đượᴄ ᴍọɪ ɴɢườɪ ưᴀ ᴄʜᴜộɴɢ ᴠà sử ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴋʜáᴄ, ɴêɴ sɪɴʜ ý địɴʜ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ ɢɪả ᴠề ʙáɴ ʟạɪ ᴠớɪ ɢɪá ᴛʜấᴘ ʜơɴ ʜàɴɢ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ để ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ.

Sᴀᴜ đó, Mãɴʜ đếɴ ᴄʜợ Tâɴ Tʜàɴʜ ᴠà ᴄʜợ Kɪᴍ Bɪêɴ (TPHCM) ᴍᴜᴀ ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ɢɪả ʜɪệᴜ Hᴏɴᴅᴀ, Yᴀᴍᴀʜᴀ, ᴅầᴜ ɴʜớᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ đᴇᴍ ᴠề đóɴɢ ɢóɪ, ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ɢɪả ᴛʜấᴘ ʜơɴ ʜàɴɢ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ ᴛừ 10%-15% để ᴛʜᴜ ʟợɪ.

Để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, Mãɴʜ ᴛʜᴜê ɪɴ ᴄáᴄ ᴛᴇᴍ, ɴʜãɴ, ᴠỏ ʜộᴘ ɢɪả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ Hᴏɴᴅᴀ, Yᴀᴍᴀʜᴀ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Có ᴠà 2 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ sắᴘ xếᴘ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ᴠàᴏ ʜộᴘ, đóɴɢ ɢóɪ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ Aɴ Gɪᴀɴɢ ᴠà ᴛỉɴʜ ɴɢᴏàɪ.

Mãɴʜ ᴄòɴ đặᴛ ᴍᴜᴀ ᴍộᴛ số ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ Hᴏɴᴅᴀ, Yᴀᴍᴀʜᴀ để ʙáɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴘʜụ ᴛùɴɢ ɢɪả.

Vớɪ ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴛʀêɴ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ 6/2019 đếɴ ᴛʜáɴɢ 3/2021, Mãɴʜ, ᴛʜɪ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴍᴜᴀ ɴʜớᴛ, ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ɢɪả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ, ɢɪả ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ʟớɴ đᴇᴍ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛʏ đóɴɢ ɢóɪ, ᴅáɴ ᴛᴇᴍ ɢɪả ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴜ ʟợɪ ᴋʜᴏảɴɢ 300 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Nɢàʏ 2/3, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ Mãɴʜ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴêɴ ᴀɴʜ ᴛᴀ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛ.ʜ.ú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *