MС 𝖵ɪệт ɴɑᴍ

ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ sᴀ́ɴɢ 06/10: ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̆ɴ sᴀ̂ᴍ ‘ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ’, ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴏ̣ 65 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴀᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ‘ᴋʜᴏ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣ɴ!ɴᴀᴍ ᴍᴏ̂ ᴀ ᴅɪ ᴆᴀ̀ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ

ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ѕυ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ мα̣ɴɢ, ᴍᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̆ɴ sᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄɦɪɑ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴛᴠ.

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̆ɴ sᴀ̂ᴍ ʀᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴄάᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴛᴠ ᴆᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ԍιᴀ̉ɴ xᴇᴍ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɦὶɴɦ ɓᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ.

ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼6̼0̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂.̼

ᴍ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴛ̼ᴠ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼5̼7̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼

ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴛ̼ᴠ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼2̼/̼6̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴠ̼ɪ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼2̼/̼6̼

̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼:̼ ̼s̼ᴠ̼ ̼9̼6̼,̼ ̼s̼ᴠ̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼0̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ɪ̼̃…̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼

ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴛ̼ᴠ̼3̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼

ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̆ɴ sᴀ̂ᴍ

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼

̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼7̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼̂.̼ ̼

ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼

̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴠ̼ᴛ̼ᴠ̼3̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *